Dzisiaj jest

poniedziałek,
06 lutego 2023

(37. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, V Tydzień zwykły
Rok A, I
Wspomnienie św. męcz. Pawła Miki i Towarzyszy

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
1142867

Wyszukiwanie

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Jezus, Syn umiłowany

     Dzisiejsze Święto chrztu Jezusa przez Jana, upamiętnia rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa.
˶A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».̋  Wypowiadając te słowa, Bóg Ojciec ukazuje światu obiecanego Mesjasza, który jest Jezus z Nazaretu.

     My jako małe dzieci przyjęliśmy sakrament chrztu św., dzięki któremu staliśmy się dziećmi Bożymi i zostaliśmy włączeni do Kościoła. Podziękujmy Panu Bogu za łaskę chrztu św., który zmazał w nas grzech pierworodny i uczynił dziećmi Bożymi.

          Czytania liturgiczne na Chrzest Pański - Kliknij tutaj

Jésus, le Fils bien-aimé

     La fête de ce jour, le baptême de Jésus par Jean, célèbre le commencement de la vie publique de Jésus.
"Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » Par ces paroles, Dieu le Père, révèle le Messie annoncé, en Jésus de Nazareth.

     Petit enfant, nous avons reçu le sacrement du baptême, par lequel nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes devenus membres de l'Église. Remercions le Seigneur Dieu pour la grâce du baptême, qui a effacé en nous le péché originel et fait de nous les enfants de Dieu.

                  Lectures pour la messe du Baptême de Jésus - Cliquez ici !

Wszyscy ludzie powołani do zbawienia

     W Boże Narodzenie Jezus ukazuje się pasterzom; Jutro, podczas chrztu w Jordanie, objawi się jako „Umiłowany Syn Boży”.
A dzisiaj świętujemy jego objawienie się narodom, w osobie Mędrców ze Wschodu. W ten sposób Bóg w swojej nieskończonej Miłości powołuje wszystkich ludzi do tego samego zbawienia. Jezus Chrystus, Syn Boży zrodzony z Maryi, jest gwiazdą, która nas prowadzi na tej drodze zbawienia. Podążajmy za nim z ufnością!

     Wraz z Mędrcami, którzy ofiarowali swoje dary: złoto, kadzidło i mirrę, upadnijmy przed Dzieciątkiem Jezu, otwórzmy Mu nasze serca i ofiarujmy Mu to, co w nas najlepsze. Niech oświeca nas prawdziwą Światłością, niech obdarzy nas swoim pokojem i pozwoli nam stać się także światłem dla naszych braci i sióstr!

          Czytania liturgiczne na uroczystość Objawienie Pańskie - kliknij tutaj !

Tous les hommes appelés au salut

     A Noël, Jésus se manifeste aux bergers ; Demain, lors de son baptême dans le Jourdain, il sera manifesté comme « Fils bien aimé de Dieu ».
Et aujourd’hui nous célébrons sa manifestation aux Nations, en la personne des Mages venus d’Orient. Ainsi, dans son Amour infini, Dieu appelle tous les hommes au même salut. Jésus Christ, Fils de Dieu né de Marie, est l’étoile qui nous guide sur ce chemin du salut. Suivons-le avec confiance !

     Avec les Mages qui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe, prosternons-nous devant l’Enfant Dieu, ouvrons-lui notre cœur et offrons-lui ce qu’il y a de meilleur en nous. Qu’il nous inonde de sa lumière, qu’il nous apporte sa Paix et nous donne d’être, nous aussi, lumière pour nos frères et sœurs !

                 Lectures pour la messe de l'Epiphanie du Seigneur - Cliquez ici !

NB. En Pologne la fête de l'Épiphanie est célébrée le 6 janvier (donc vendredi dernier), alors qu'en France c'est ce dimanche 8 janvier.

De même, la fête du Baptême de Jésus est célébrée en Pologne ce dimanche 8 janvier, alors qu'en France elle est célébrée le lundi 9 janvier. 

NIEDZIELA 8 STYCZNIA 2023

  9 H 00   LA RICAMARIE
            Chapelle du Montcel

11 H 00   BEAULIEU
            Église St Joseph

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ! - Repose en paix !

˶Jezu, kocham ciebie”
– miał powiedzieć tuż przed śmiercią Benedykt XVI.

"Jésus, je t’aime"
- dernières paroles de Benoit XVI avant sa mort.

     Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

     Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

     Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii.

     Amen.


    Dieu Unique, Trinité Sainte, Toi qui dans Ton indicible bonté appelles sans cesse de nouveaux apôtres, afin qu'ils fassent connaître Ton Amour au monde. Soit loué pour nous avoir donné comme Pasteur providentiel, le cardinal Stefan Wyszyński, Primat du Millénaire.

   Dieu, source de toute sainteté, nous Te prions, apprends-nous à aimer fidèlement notre Patrie et chaque être humain, en défendant leur dignité et leurs droits, en pardonnant à nos ennemis, en vainquant le mal par le bien.

   Par l'intercession de Ton Serviteur, le cardinal Stefan, qui s'est entièrement remis à Marie et Lui a fait confiance sans limites, bénis-nous ainsi que nos familles, que nous demeurions en Christ et en Son Evangile.

   Amen.

 

Módl się za nami ! - Prie pour nous !

Janie Pawle II, nasz Święty orędowniku,
wspomożycielu w trudnych sprawach,
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym,
przez miłość
i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości,
pragnę prosić Cię
o wstawiennictwo w mojej sprawie…

Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość
pomożesz zanieść ją do Boga.
Z ufnością w miłosierdzie Boże
i moc Twej papieskiej modlitwy,
pragnę przez Jezusa i Maryję
za Twoim przykładem
zbliżać się do Boga.
Amen